רבה
to be many, great, to make large, to make money; to shoot